Publikacje naukowe:

 1. Business models’ evolution under the influence of the sharing economy,  w: A.Jabłoński (red.), Business Models: Strategies, Impacts and Challenges, Nova Science Publishers Inc, New York, 2016.
 2. Digitalization fostering business cooperation – reality or fiction?, współautor B.Jankowska, 9th EuroMed Conference of the EuroMed Academy of Business, CONFERENCE READINGS BOOK PROCEEDINGS , s.1035-1047, 2016.
  http://emrbi.org/wp-content/uploads/2016/08/euromed2016bof.pdf
 3. Entrepreneurship, innovation, and coopetition in the Internet era: The evolutionary perspective of value creation, Conference of Strategic Management Society, Rome, 2016.
 4. Ekonomia dzielenia się i jej wpływ na modele biznesowe przedsiębiorstw,  w: S.Gregorczyk, W.Mierzejewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym : Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 65-83, 2016.
 5. Polityka wobec nierówności w perspektywie behawioralno-ewolucyjnej, w: P.Kulawczuk, A.Poszewiecki (red.), Wpływ oddziaływań behawioralnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 583 – 601, 2016.
 6. Paradoks koopetycji – teoria czy praktyka?, współautorzy B.Jankowska, K.Mroczek-Dąbrowska i P.Trąpczyński, Marketing i Rynek, nr 2, 2016.
 7. Planning in the perspective of behavioral economics: the planning fallacy, w:  European Practices and National Reflections in the Planning, International Conference, Tsenov Academy of Economics, Publishing House, Svishtov 2015.
 8. Evolutionary paradigm as the basis of social sciences consilience, w: Polish Society for Human & Evolution Studies, 2nd International Conference, Poznań 2015.
 9. Zarządzanie strategiczne jako wielowymiarowa przestrzeń paradoksów, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol.2, no.2, 2014. http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/07_polowczyk.pdf
 10. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2012.
 11. Cooperation in international business, Ekonomika Visnik Mariupolskij Universitet – Mariupol : Mariupolskij Dierzhavnyj Universitet, 2012.
 12. Nowe wyzwania – strategie: behawioralna i neurostrategia, Przegląd Organizacji 12/2012.
 13. Strategic management at the beginning of the XXI century: the impact of crisis  turbulences, Poznan University of Economics Review, vol.12, no 3, 2012.
 14. Theoretical background of cooperation in international business, in Proceedings of the Conference „Problems and Perspectives of South-East European Countries Cooperation within the Framework of the Black Sea Economic Cooperation”, Tsenov Academic Publishing House, Svishtov, 2012.   
 15. Wpływ ekonomii behawioralnej na zarządzanie strategiczne w świetle badań bibliometrycznych,Przegląd Organizacji 6/2012. 
 16. Comparative analysis of economic transformation in the Ukraine and selected Central European countries (współautor:T.Kowalski), in Proceedings of the Conference „Problems of Foreign Economic Relations Development and Attraction of Foreign Investments: Regional Aspect”, Donetsk National University 2012.
 17. Przewaga konkurencyjna – trwała czy tymczasowa?, Przegląd Organizacji 6/2011.
 18. The institutional perspective in strategic management, Proceedings of The International Jubilee Scientific Conference „Economics and Management in the 21st Century – Solutions for Sustainability and Growth”, Tsenov Academic Publishing House, Svishtov.
 19. Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, Przegląd Organizacji 1/2011.
 20. Kreacja wartości przedsiębiorstwa w perspektywie ekonomii behawioralnej, Materiały X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, Międzyzdroje 2010.
 21. Przedsiębiorczość strategiczna jako integracja przedsiębiorczości i zarządzania strategicznego, Krajowa Konferencja Ekonomii Behawioralnej, Sopot 2010.
 22. Elementy ekonomii behawioralnej w dziełach Adama Smitha, Ekonomista 4/2010.
  http://www.janpolowczyk.pl/publikacje/EKONOMISTA_Polowczyk.pdf
 23. Hypercompetition in the perspective of Schumpeter’s theory, in: Dimensions of Competitiveness, red.: B.Jankowska, T.Kowalski, M.Pietrzykowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2010.
 24. The hunter’s dilemma as a cornerstone of strategic competition, Proceedings of the Conference „Horizon 2020 to Economic Knowledge and Business”, Academy of Economics, Svishtov 2010.
 25. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu strategicznym, Przegląd Organizacji 4/2010.
 26. Podstawy ekonomii behawioralnej, Przegląd Organizacji 12/2009.
 27. O konieczności powrotu ekonomii do swoich korzeni, Przegląd Organizacji 9/2009.
 28. Janos Kornai – siła idei, esej, Ekonomista 4/2009.
 29. Przedsiębiorczość strategiczna, Przegląd Organizacji 6/2009.
 30. Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu, Przegląd Organizacji 2/2009.
 31. Skuteczne strategie biznesowe. Praktyka i teoria, Wydawnictwo WSB, Poznań 2008.
 32. Gra w zyski i zadania audytorów” (współautor: A. Łysek), Przegląd Organizacji 9/2008.
 33. Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej, Konferencja „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, Międzyzdroje 2008.
 34. Podstawowy cel przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, red.B.Godziszewski, TNOiK, Toruń 2008.
 35. Przywództwo jako determinanta strategii – tajemnica związków, Przegląd Organizacji 5/2008.
 36. Winning – czyli jak zwyciężać w biznesie według Jacka Welcha, Przegląd Organizacji 1/2008.
 37. Wikinomia – przyspieszenie ewolucji zarządzania, Przegląd Organizacji 10/2007.
 38. Uwagi do problemów polityki antyinflacyjnej, (współautor: J.Tarajkowski, J.Wolniak), w: Polityka gospodarcza. Studia i przyczynki, Oficyna Wydawnicza GARMOND, Poznań 2005.
 39. Inflation in Contemporary Poland, (współautor: J.Tarajkowski), AE w Poznaniu, 1998, Zeszyt 8.
 40. Współczesna inflacja polska. Próba badania, (współautor: J.Tarajkowski, J.Wolniak), Wydawnictwo AE w Poznaniu 1994.
 41. Business plan a wyznaczanie strategii przedsiębiorstwa, Strategia zarządzania przedsiębiorstwem (red.K.Krzakiewicz), Zeszyty Naukowe AE Poznań 1993.
 42. Empiryczne wzorce rozwoju społeczno-gospodarczego gminy na przykładzie Wielkopolski (współautor: W.Chojnowski), w: Gospodarka lokalna w warunkach samorządności (red.B.Gruchman, D.Śniegowska), Zeszyty Naukowe AE Poznań 1992.
 43. Wpływ mechanizmów regulacji na realizację planów gospodarczych w ujęciu dynamiki systemowej, Wydawnictwo AE w Poznaniu 1992.
 44. Qualitative analysis of inflationary processes. The case of Poland, Proceedings of the 1991 International System Dynamics Conference, Bangkok 1991.
 45. Microstructure and Macrobehaviour of Centralized and Decentralized Systems, Proceedings of the 1990 International System Dynamics Conference, Boston 1990.
 46. Komputerowe gry ekonomiczne, (red.R.Bannik i in.), Wydawnictwo AE w Poznaniu 1990.
 47. Przemysłowe zastosowania dynamiki systemowej w latach osiemdziesiątych, Międzynarodowe Seminarium „Symulacyjne Modele Przedsiębiorstw”, Kraków 1990.
 48. Economics of shortage in System Dynamics Models, Proceedings of the 3rd European Simulation Congress, Edinburgh 1989.
 49. Stymulatory finansowe i osobowe aktywności organów lokalnych, (red.D.Śniegowska), Gospodarka, Administracja Państwowa 9/1989.
 50. Activity of local agencies in directing the development of communes (współautorzy: W.Chojnowski, D.Śniegowska), w: Problems of Local Development in Poland, (red.P.Dutkiewicz, G.Gorzelak), University of Warsaw 1989.
 51. Teoria systemów gospodarczych w pracach J.Kornaia, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 3, 1989.
 52. Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju, (red.B.Gruchman), PWE Warszawa 1989.
 53. Modele planów terytorialnych jednostek podstawowych (miast i gmin), (red.L.Wojtasiewicz), Zeszyty Naukowe AE Poznań 1988.
 54. Aktywność organów lokalnych w kierowaniu rozwojem gminy, Problemy Rozwoju Lokalnego, (red.D.Śniegowska), Uniwersytet Warszawski 1988.
 55. Przegląd wybranych rachunków optymalizacyjnych w przedsiębiorstwie, Informacyjne i Metodyczne Podstawy Budowy Planów Przedsiębiorstwa, Konferencja TNOiK, Sobieszów 1988.
 56. The innovation process in PMEs of the Poznan region, Proceedings of the Colloque GREMI II, Lugano 1988 (autor wiodący: B.Gruchman).
 57. The role of local agencies in directing the development of communes, Gospodarka, Administracja Państwowa 11/1988 (red.D.Śniegowska).
 58. Dydaktyczna gra komputerowa: planowanie na szczeblu centralnym, Zeszyty Metodyczne COMSE, SGPiS Warszawa 1988 (red.L.Wojtasiewicz).
 59. Przyczynek do badania związków między mechanizmami regulacji a procesami sfery realnej, Konferencja „Cybernetyka Rozwoju Gospodarczego”, AE Poznań 1988.
 60. Badanie wpływu sposobu zarządzania na funkcjonowanie przedsiębiorstwa za pomocą prostego modelu symulacyjnego„, Seminarium „Symulacyjne modele przedsiębiorstw„, AE Kraków 1988.
 61. Mechanizmy zarządzania przedsiębiorstwami w ujęciu analizy przyczynowo-skutkowej, Zmiany Mechanizmów Funkcjonowania Przedsiębiorstwa i Centrum, Konferencja TNOiK, Karpacz 1988.
 62. Problemy optymalizacji planu produkcji przedsiębiorstwa, Informacyjne i Metodyczne Podstawy Budowy Planów Przedsiębiorstwa, Konferencja TNOiK, Karpacz 1987.
 63. Wpływ sposobu zarządzania na realizację planu przedsiębiorstwa. Eksperymenty symulacyjne, Aktualne Problemy Planowania Działalności Przedsiębiorstwa, Konferencja TNOiK, Mielno 1987.
 64. Functioning of enterprises within centralized and decentralized planning (system dynamics approach), Polish-Dutch Conference, Poznan 1987.
 65. Problemy planowania i regulacji w przedsiębiorstwie, (red.D.Śniegowska), Zeszyty Naukowe AE Poznań 1987.
 66. Management method influence on the efficiency of a firm (a system dynamics approach),The Conference at The Svishtov University of Economics, 1986.
 67. Rozmiary zapasów surowców a sposób zarządzania (eksperymenty symulacyjne), Przegląd Statystyczny 2, vol.XXXIII, Warszawa 1986.
 68. Komplementarność modeli dynamiki systemowej i modeli optymalizacyjnych, Przegląd Statystyczny 1/2, vol.XXXI, Warszawa 1984.

 

Artykuły inne

 1. Jak paradoks rządzi biznesem, Polityka, nr 16, 2016.
 2. Trzecia fala po przyboju, w: Magia utopii. W poszukiwaniu utraconej przyszłości, Niezbędnik Inteligenta, Polityka 2016.
 3. Konflikty polityczne a teoria gier, Polityka, nr 24, 2014.
 4. Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Przegląd Organizacji 2/2010.
 5. Sprawozdanie z Konferencji Strategic Management Society w Kolonii, Przegląd Organizacji 12/2008.
 6. Dlaczego płace prezesów ciągle idą w górę, Rzeczpospolita 15.09.2008.
 7. Jak dziś należy rozumieć ideę pracy organicznej?, Głos Wielkopolski, 23/24.06.2007.
 8. Czego państwo dla swojego dobra może i powinno się nauczyć od korporacji?, Rzeczpospolita 08.06.2007.
 9. Trzecia fala, czyli jak Alvin Toffler przewidział moherowe berety, Tygodnik Polityka nr 16/2007, dodatek Niezbędnik Inteligenta, wydanie 12, z dnia 21.04.2007.

 

Recenzje

 1. Jeremy Rifkin, „Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, The Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism”, Economics and Business Review, vol.1(15), no.3, 2015.
 2. D.Kahneman, „Thinking, Fast and Slow”, Poznan University of Economics Review, vol.13, no.3, 2013.
 3. P.F.Drucker. “Menedżer skuteczny”, Rzeczpospolita, 10 listopada 2010.
 4. G.A.Akerlof, R.J.Shiller R.J., „Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism„, http://www.amazon.com/review/R2OLVP6VH74LAA
 5. G.W.Kołodko. „Wędrujący świat”, Przegląd Organizacji 12/2008.
 6. A. Greenspan. „Era zawirowań. Krok w nowy wiek”, Ekonomista 5/2008.
 7. G.Hamel, B.Breen, „The Future of Management”, Przegląd Organizacji 4/2008.
 8. A.Granberg, „Modele matematyczne gospodarki socjalistycznej”, Ekonomista 1/1986.
 9. A.Bocian, „Modele makroekonomiczne w planowaniu gospodarki narodowej”, Przegląd Statystyczny 3/1985.

 

Publikacje związane z pracą w biznesie.

 1. Budżet odgórny a budżet oddolny – wady i zalety, Konferencja „Zarządzanie przez budżet”, Institute for International Research, Warszawa 2002.
 2. Management Planning & Reporting Manual. BESTFOODS WORLDPLAN, Brussels 1998.

 

Omówienia artykułów z Harvard Business Review, publikowane w miesięczniku Przegląd Organizacji:

26 omówień, w latach 2008-2012